A A A

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

รับสมัครพนักงานเงินรายได้ (ลูกจ้างชั่วคราว)  ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ (ลูกจ้างชั่วคราว)  ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ สถานวิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย สังกัดสถานวิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย

รับสมัครพนักงานเงินรายได้ (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย