A A A

ข่าวรับสมัครงาน

ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 14/2562 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และ ประกาศฯ เลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่า นางสาวปวีณา วงศ์วิทย์วิโชติ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

 

ดังนั้น ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว มารายงานตัวที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 ตุลาคม 2562 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะได้ดำเนินการต่อไป

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะเภสัชศาสตร์ นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับ ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ        ชื่อ – สกุล                            ผลการคัดเลือก(สอบได้)

           03                  นายชัยรัตน์ ธรรมพัทโร                    ลำดับที่ 1

           01                  นายภานุเดช นิลโกสีย์                      ลำดับที่ 2   

           04                  นายภูสิทธิ์ สังข์บริสุทธิ์                     ลำดับที่ 3

ดังนั้น ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 และ 2 ไปรายงานตัวที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ และจะได้เรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์)