A A A

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งเภสัชกร

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งเภสัชกร

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเภสัชกร

ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 20/2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ นั้น 

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฎว่า มีผู้สอบคัดเลือกได้ ดังนี้

1.นายวุฒิ  ริสกีสกุล           สอบได้ลำดับที่ 1

2.นางสาวชาลิตา แก้วชนะ  สอบได้ลำดับที่ 2 (สำรองที่ 1)

3.นางสาวโสภิดา หิรัญวดี   สอบได้ลำดับที่ 3 (สำรองที่ 2)

ให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 หากพ้นกำหนดเวลาที่กำหนด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะได้ดำเนินการเรียกผู้ที่สอบได้ในลำดับถัดไป

**สอบถามเพิ่มเติม : โทร.074-288802-3