A A A

ข่าวรับสมัครงาน

การจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับ ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ        ชื่อ – สกุล                            ผลการคัดเลือก(สอบได้)

              03                  นางสาวจุมพิตา ยอดสุรางค์          ลำดับที่ 1

              01                  นางสาววิวรรณ ชัยฤทธิพงศ์         ลำดับที่ 2

ดังนั้น ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ และจะได้เรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป

 

---หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์ โทร.074-288802-3

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งเภสัชกร

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งเภสัชกร

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์