A A A

ภาควิชาเภสัชเคมีขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองความสามารถ ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561

เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนจำนวนมากจึงขอย้ายห้องอบรมจากเดิมห้องบรรยาย 1107 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น ห้องประชุมสุนาลินี นิโครธานนท์  (5201) อาคาร 5 คณะเภสัชศาสตร์

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว


     ISO/IEC 17025: 2017 เป็นมาตรฐานสากลที่ร่วมระหว่าง International Organization for Standardization กับ International Electrotechnical Commission เพื่อกำหนดข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบให้มีมาตรฐานไปในทางเดียวกัน ประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหารงานคุณภาพและข้อกำหนดด้านวิชาการ โดยสามารถนำมาใช้ได้กับทุกองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมทดสอบและ/หรือสอบเทียบ เมื่อห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองแล้วสามารถสร้างความมั่นใจในผลของการทดสอบว่าถูกต้องตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 โดยรวมระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการ ได้แก่ บุคลากร การจัดการตัวอย่าง ความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ รวมถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล ซึ่งมาตรฐานนี้เน้นองค์ประกอบด้านต่างๆ ได้แก่ ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานที่และภาวะแวดล้อม เครื่องมือ การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี ความสอบกลับได้ การจัดการตัวอย่าง และอื่นๆ จากการได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ช่วยให้ห้องปฏิบัติการมีความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างความเชื่อถือ พัฒนาประสิทธิภาพ ก้าวไปข้างหน้าโดยที่สังคมรับรู้ว่าผลของการทดสอบของห้องปฏิบัติการมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพและความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการและบุคคลากร

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อที่

คุณจันทน์ผา  ตันธนา

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

โทรศัพท์: 074-288861


กำหนดการ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

8.15 - 8.45 น.

ลงทะเบียน

8.45 - 9.00 น.

เปิดการประชุมโดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

วิทยากร: คุณณิชมน ธรรมรักษ์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

9.00 - 10.00 น. Introduction to ISO/IEC 17025
10.00 - 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมบูธสินค้า

10.30 - 12.00 น.

Introduction to ISO/IEC 17025 (ต่อ)

12.00 - 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน และเยี่ยมชมบูธสินค้า

13.30 - 15.00 น. ความรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment)หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างการตรวจสอบรับรองในประเทศการยอมรับร่วมในระดับสากลมาตรฐานด้านการตรวจสอบรับรองที่เกี่ยวข้อง
15.00 - 15.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมบูธสินค้า

15.30 - 16.30 น. ข้อกำหนดสำหรับห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017ถาม-ตอบ

วันที่ 21 มิถุนายน 2561

 

8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
วิทยากร:  คุณณฐลมนต์ ปัญญวัฒนกิจ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
9.00 - 10.30 น.

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางเคมีและการควบคุมคุณภาพ

10.30 - 11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมบูธสินค้า

11.00 - 12.30 น.

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางเคมีและการควบคุมคุณภาพ (ต่อ)

12.30 - 13.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน และเยี่ยมชมบูธสินค้า

13.45 - 15.15 น. การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางเคมีและการควบคุมคุณภาพ (ต่อ)

15.15 - 15.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมบูธสินค้า

15.30 - 16.30 น.

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางเคมีและการควบคุมคุณภาพ (ต่อ)

วันที่ 22 มิถุนายน 2561

8.30 - 9.00 น.

ลงทะเบียน

วิทยากร:  คุณปกรณ์ โคระทัต กรมการผู้จัดการและผู้จัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) และ American Association for Laboratory Acceditation (A2AL) จากบริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด

9.00 - 10.30 น.

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบของห้องปฏิบัติการ

(Method validation for Testing laboratory)

10.30 - 11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมบูธสินค้า

11.00 - 12.30 น.

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบของห้องปฏิบัติการ (ต่อ)

12.30 - 13.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน และเยี่ยมชมบูธสินค้า

13.45 - 15.15 น.

การประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านเคมี(Guide to quality in analytical chemistry)

15.15 - 15.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมบูธสินค้า

15.30 - 16.00 น. การประเมินค่าความไม่แน่นอน ห้องปฏิบัติการทดสอบUncertainty of measurement for Testing Laboratory
16.00 - 16.30 น. ถาม-ตอบ และปิดประชุม