A A A

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ธุรกิจเครื่องสำอางในยุค 4.0"


ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ธุรกิจเครื่องสำอางในยุค 4.0" 

ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบรรยาย ภ1201 ​​อาคารสุนาลินี นิโครธานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมโครงการอบรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน

สนใจสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://goo.gl/6rGhD5

QR code


กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ธุรกิจเครื่องสำอางในยุค 4.0
ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561
ณ ห้องบรรยาย ภ1201 อาคารสุนาลินี นิโครธานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

28 มิถุนายน 2561

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

ณ ห้องบรรยาย ภ1201 อาคารสุนาลินี นิโครธานนท์ คณะเภสัชศาสตร์

09.00 - 09.30 น.

กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.ธนภร อำนวยกิจ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

พิธีเปิด  โดย รศ.ดร.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

09.30 - 10.30 น.

บรรยาย “แรงบันดาลใจและแนวโน้มธุรกิจเครื่องสำอางในยุค 4.0”

วิทยากร : คุณวัลวลี ตันติกาญจน์ ประธานสมาพันธ์สปาไทย

10.30 - 12.00 น.

บรรยาย “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง” (1)

วิทยากร : คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน (1)

ณ ลานมรกต อาคารสุนาลินี นิโครธานนท์ คณะเภสัชศาสตร์

13.00 - 14.00 น.

บรรยาย “การเตรียมเอกสารและการจดแจ้งเครื่องสำอาง”

วิทยากร : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

14.00 - 15.00 น.

บรรยาย “การจัดทำ PIF (Product Information File) ของเครื่องสำอาง”

วิทยากร : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

15.00 - 16.30 น.

ปฏิบัติการ “การจัดทำ PIF (Product Information File) ของเครื่องสำอาง”

วิทยากร : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

 

29 มิถุนายน 2561

09.00 - 10.30 น.

บรรยาย “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง” (2)

วิทยากร : คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

10.30 - 12.00 น.

บรรยาย “แนวคิดและกลยุทธ์การออกแบบตราสินค้าและเครื่องหมายการค้า”

วิทยากร : นายธิปไตย ศรีนวลขาว

นักทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน (2)

13.00 - 14.00 น.

บรรยาย “การสนับสนุนจากภาครัฐ และ ม.อ. ต่อธุรกิจเครื่องสำอาง”

วิทยากร : นายสมปอง เพ็ชรโรจน์

ผู้จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14.00 - 15.00 น.

ปฏิบัติการ “การจัดทำเอกสารเพื่อขอการสนับสนุนจากภาครัฐ และ ม.อ.”

วิทยากร : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15.00 - 16.30 น.

อภิปรายให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเยี่ยมชม

“ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง”

ณ ตึก LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างในระหว่างการอบรม 2 มื้อต่อวัน
ช่วงเช้า เวลาประมาณ 10.30-10.45 น.
ช่วงบ่าย เวลาประมาณ 15.00-15.15 น.