A A A

สถานผลิตยาแผนโบราณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

herb plant1

        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นการให้ความสำคัญของภูมิปัญญาไทย เปิดตัวสถานผลิตยาแผนโบราณมาตรฐาน GMP เป็นแห่งแรกในภาคใต้ ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพชุมชน ผลิตยาบริการโรงพยาบาลรัฐ และร้านยาเอกชน 

        คณะเภสัชศาสตร์ นอกจากจะมีภารกิจด้านการเรียนการสอนและการวิจัยแล้ว ยังมุ่งเน้นการให้ความสำคัญของภูมิปัญญาไทย หรือ สมุนไพร เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้เปิดตัวสถานผลิตยาแผนโบราณที่พัฒนามาจากห้องปฏิบัติการของคณะ จนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP หรือ มาตรฐานการผลิตที่ดี เป็นแห่งแรกในภาคใต้ โดยใช้วัตถุดิบซึ่งมีในท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่น เพื่อให้ได้ยาสมุนไพรที่มีคุณภาพและมุ่งเป็นแกนหลักในการพัฒนายาสมุนไพรให้กับภาคใต้ โดยได้รับความร่วมมือกับโรงพยาบาลในเครือข่าย 14 จังหวัดภาคใต้ และมีศาสตราจารย์(พิเศษ) ภก.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรผู้อุทิศตนช่วยเหลือผู้ป่วยในการผลิตยาในทวีปแอฟริกาและเอเชีย เป็นที่ปรึกษาโครงการ

herb plant2 herb plant3 herb plant4

        สิ่งหนึ่งที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พยายามทำก็คือการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ในเรื่องของสมุนไพร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิจัย ฤทธิ์ ความเป็นพิษ และวิธีการใช้ยาต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของคณาจารย์ที่จะทำการวิจัยและผลักดันงานวิจัยออกมาสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงงานผลิตยาสมุนไพรแห่งนี้จะเป็นจุดเชื่อมในการนำงานวิจัยออกไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้กับประชาชนได้จริง เชื่อว่าหากเราได้รับความร่วมมือในระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือภาคเอกชน อนาคตของยาสมุนไพรไทยจะไปได้อีกไกล ไม่ว่าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือประชาคมโลกก็ตาม