A A A

ข่าวอบรมสัมมนา

งานประชุมวิชาการ Future Trends in Digital & Health Management for Pharmacists

โครงการอบรมการประเมินผลผลิตภัณฑ์สมุนไพร หัวข้อ Systematic review and meta-analysis for evidence based herbal products

โครงการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมีและชีวภาพ ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 10 กรกฏาคม 2564 

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ "Immunity in the New Normal" ในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 - 12.30

ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม 

สาขาผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา (Certificate in Hematology Pharmacy) ปี 2567 - 2568