Wildcard SSL
A A A

จดหมายข่าวคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561


ข่าวด้านการศึกษา

นักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก School of Pharmacy, Samford University, Alabama, USA

exchange1

        ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ Mcwhorter School of Pharmacy, Samford University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิพร ภัทรชยากุล ได้รับนักศึกษาในหลักสูตร Doctor of Pharmacy ชั้นปีที่ 6 จำนวน 3 คน คือ

1.) Mr. Dunstin Cantrell

2.) Ms. Morgan Martin

3.) Ms. Macy Ann Holland

เพื่อเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน Advance Pharmacy Practice Experience Clerkship
ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แผนกเภสัชกรรม หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท และหน่วยโลหิตวิทยา เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ทางด้านการบริการเภสัชกรรมกันมากขึ้นในระดับนานาชาติ


โครงการ Inter-Professional Education ครั้งที่ 1 (2560)

        ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมด้วยคณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกันจัดทำโครงการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ (Inter-Professional Education - IPE) เป็นก้าวแรกในการทำงานร่วมกันแบบสหวิชาชีพ ในหลักสูตรการศึกษาของแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ โดยให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มร่วมกัน เพื่อไปเยี่ยมวอร์ด และวิเคราะห์ระบบความเสี่ยง เพื่อหัดมองระบบ และหาทางปรับปรุง ซึ่งทำให้นักศึกษาได้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพร่วมกันเป็นทีม มีเป้าหมายสร้างความปลอดภัยให้ผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ดังปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนก "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

        โครงการนี้ ประกอบไปด้วยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 นักศึกษาคณะเภสัชฯหลักสูตรบริบาลฯ ชั้นปีที่ 5 และนักศึกษาคณะพยาบาลชั้นปีที่ 4 ร่วมทีมกัน โดยมีคณาจารย์จากหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และจากคณะที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นที่ปรึกษาประจำกลุ่ม ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2560 - 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น C อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขาวท 2 IPE 1 ขาวท 2 IPE 2 ขาวท 2 IPE 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

เภสัช ม.อ. เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 12

        สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม “เภสัช ม.อ. เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 12” ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ลานมรกรต คณะเภสัชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. ถึง 3 ก.พ. 2561

Facebook: เภสัช ม.อ. เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขาวท 1 เดนวง 1 ขาวท 1 เดนวง 3

ขาวท 1 เดนวง 2

ขาวท 1 เดนวง 6re

ขาวท 1 เดนวง 5re
ขาวท 1 เดนวง 4re  

งานฉลองครบรอบ 40 ปี คณะเภสัชศาสตร์

        พิธีเปิดป้ายชื่ออาคาร ๑ และ พิธีบวงสรวงในการประดิษฐานรูปหล่อของ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนาลินี นิโครธานนท์ ในวันสถาปนาคณะฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดการ

๘.๓๐ - ๙.๐๐ น. ผู้ร่วมงานพร้อมกัน ณ ลานพิธี
๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. พิธีพราหมณ์
๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.  รำอวยพรและรำดอกบัว
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. พิธีสงฆ์
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

 

24910000 1498293863552714 1664277544936648597 n 24991066 1498294183552682 1214848474063165684 n
24909798 1498293973552703 7111535759605800006 n 24991267 1498293633552737 3399078554385557932 n

ผู้ถ่ายภาพ: ผศ.นฤบดี ผดุงสมบัติ


บุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดในการประชุม ศคภท.

        ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Oral Presentation
ผลงานเรื่อง PSU Online CPE: The Easy Approval System ระบบขอรับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สำหรับงานประชุมวิชาการ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เจ้าของผลงานโดย คุณภานุชญา มณีวรรณ และคุณอารีย์ หมัดสมัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Oral Presentation
ผลงานเรื่อง  แนวคิดการพัฒนาสู่ความสำเร็จด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตาม มอก.2677-2558
เจ้าของผลงานโดย  ภก.กมล ปาลรัตน์, ภญ.ดุจหทัย เอนกชัย, คุณนิวรรณ แท่นมณี, คุณจุรีพรรณ ตันสกุล, คุณนิขจิตร คลองดี และคุณสุริยา สุขยิ่ง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Oral Presentation
ผลงานเรื่อง การบูรณาการฐานข้อมูลสารเคมีด้วยเทคโนโลยี 1D และ 2D barcode ด้วย Mobile Application
โดย คุณจันทร์ผา ตันธนา และคุณวัชระ พลเธียร

ศคภท. 1 ศคภท. 2
ศคภท. 3 ศคภท. 4