A A A

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัด (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,185,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องกวนสารแบบให้ความร้อน (HOt plate stirrer) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด (ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ฉบับ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงงานแปรรูปสมุนไพร ระยะ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 2/2562  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 2_2562

ราคากลาง 2_2562

TOR 2_2562

แบบก่อสร้างรวม 2.1_2562

แบบก่อสร้างรวม 2.2_2562

งวดงานงวดเงิน 2_2562

รายละเอียดครุภัณฑ์ขนย้าย 2_2562

เอกสารแนบท้าย 2.1_2562

เอกสารแนบท้าย 2.2_2562

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง รายการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสไลน์เพาเวอร์ (ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,850,000.-บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ปั๊มสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทดสอบการละลายของยาพร้อมเครื่องเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โนวา ไลฟ์ ซายน์ จำกัด (ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,889,000.-บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภมิ -80 องศาเซลเซียล จำนวน 1 ตู้  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 801,965.-บาท (แปดแสนหนึ่งพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารบนแผ่นวิเคราะห์รงคเลขผิวบาง TLC (Densitometer)  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 11/2562  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 11_2562

ราคากลาง 11_2562

TOR 11_2562

เอกสารแนบ 11.1_2562

เอกสารแนบ 11.2_2562

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทดสอบการละลายของยาพร้อมเครื่องเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ  จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 10/2562  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 10_2562

ราคากลาง 10_2562

TOR 10_2562

เอกสารแนบท้าย 10.1_2562

เอกสารแนบท้าย 10.2_2562

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในภาวะจริง (Real time PCR) จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ยีนพลัส จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,295,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดการหมุนระนาบแสง (Polarimater) จำนวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 929,830.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าอาคาร 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 1/2562  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 1_2562

ราคากลาง 1_2562

TOR 1_2562

แบบก่อสร้าง 1_2562

รายละเอียดประกอบแบบ 1_2562

เอกสารแนบท้าย 1.1_2562

เอกสารแนบท้าย 1.2_2562

 

 

 

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส  จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 9/2562  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 9_2562

ราคากลาง 9_2562

TOR 9_2562

เอกสารแนบท้าย 9.1_2562

เอกสารแนบท้าย 9.2_2562

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศแนบท้าย

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ฉบับ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องบรรจุยาแคปซูลลงแผงบลิสเตอร์  จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 8/2562  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 8_2562

ราคากลาง 8_2562

TOR 8_2562

เอกสารแนบท้าย 8.1_2562

เอกสารแนบท้าย 8.2_2562

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทดสอบการละลายของยาพร้อมเครื่องเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ  จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 7/2562  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 7_2562

ราคากลาง 7_2562

TOR 7_2562

เอกสารเเนบท้าย 7.1_2562

เอกสารเเนบท้าย 7.2_2562

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า  จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 6/2562  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 6_2562

ราคากลาง 6_2562

TOR 6_2562

เอกสารแนบท้าย 6.1_2562

เอกสารแนบท้าย 6.2_2562

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องยูวีสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (UV Spectrophotometer)  จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 5/2562  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 5_2562

ราคากลาง 5_2562

TOR 5_2562

เอกสารเเนบท้าย 5.1_2562

เอกสารเเนบท้าย 5.2_2562