A A A

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

        ตามประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) เรื่องให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณอาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ ลงวันที่ 12  มิถุนายน 2566 นั้น

        บัดนี้ได้ดำเนินการพิจารณาผลการเสนอราคาแล้ว  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่  ร้านพีเบอร์รี่ คอฟฟี่บีน  ซึ่งได้รับคะแนนรวมสูงสุด ค่าเช่าต่อเดือน 11,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยให้ผู้ชนะการเสนอราคาให้นำส่งรายละเอียดการปรับปรุงร้าน จำนวน 2 ชุด ที่หน่วยคลังและพัสดุ สำนักงานบริหารคณะ ภายในวันที่ 17 กรกฏาคม 2566  หากล่วงเลยระยะเวลาตามกำหนดคณะฯ จะพิจารณาผู้ชนะลำดับถัดไป

 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ 

 

    

    

 

   ด้วยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณภายนอกอาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ 

  1. กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2566  ระหว่างเวลา 09.30 – 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 คณะเภสัชศาสตร์ และกำหนดดูสถานที่ในวันเดียวกัน  ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น.
  2. กำหนดรับสมัคร ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม 1105 คณะเภสัชศาสตร์ฯ  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาพร้อมสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
  3. ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 4  กรกฏาคม  2566 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร

         ตามประกาศแนบท้าย

 ประกาศรับสมัคร

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดจ้าง  รายการ บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 6 คณะเภสัชศาสตร์  1 งาน  บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท อเลท-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในวงเงินทั้งสิ้น 104,282.20 บาท (หนึ่งแสนสี่พันสองร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบสตางค์) ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

    ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 ตามที่คณะเภสัชศาสตร์  ได้ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องประชุมแบบตรวจติดตามอัตโนมัติ (automatic tracking conference system) ประจำห้อง 1302 จำนวน 1 ชุด นั้น

      บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไดมอนด์ เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ในวงเงินทั้งสิ้น 399,966.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

ประกาศผู้ชนะ

      ตามที่คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงลานเอนกประสงค์อาคร 3-อาคาร 6 คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 งาน  บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ชนะการเสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค การประปาและบริการ ในวงเงินทั้งสิ้น 455,468.20 บาท  (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์) ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_งานก่อสร้าง

      ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ชั้น 9 อาคาร 6 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 21/2566 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น 

      ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนแน็คชั่น วัน (ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น 569,500.-บาท  (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์  ได้ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ รายการ ครื่องชั่ง ๔ ตำแหน่ง จำนวน ๖ เครื่อง นั้น

      บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด ในวงเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๘๐๐.๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะ

      ตามที่คณะเภสัชศาสตร์  ได้ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง นั้น

      บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคา ได้แก่ หจก.รุ่งโรจน์ภาคใต้ แอนด์ซัพพลาย ในวงเงินทั้งสิ้น 155,400.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_เครื่องปรับอากาศ

   คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง_งานซ่อม

   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ รายการเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง ตามเอกสารแนบ

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

        ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ชั้น 9 อาคาร 6 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 21/2566 ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 570,000.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

    - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 - 9  กุมภาพันธ์ 2566

    - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

   - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

  - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2566 

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน 

TOR (ร่างขอบเขตงาน)

เกณฑ์คุณภาพ 

ราคากลาง

      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

      ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องจักรสำหรับทำแกรนูลยาสมุนไพร จำนวน  1 ชุด ด้วยวิธีคัดเลือก นั้น  บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อ และได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว คือ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด  ในวงเงิน  1,799,000.- บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

    ประกาศผู้ชนะ

        ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโครงการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง  รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีวิวทยา จำนวน 1  งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น  บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดจั้าง และได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว คือ บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในวงเงิน  1,630,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  ประกาศผู้ชนะ_ปป.ห้องปฏิบัติการฯ

      ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันสารเคมีด้วยระบบดูดซับไอสารเคมี จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นั้น

      ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท  เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด (ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น 678,000.-บาท  (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

      ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 19/2566 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นั้น

      ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท  เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด (ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,240,000.-บาท  (สองล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

           ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโครงการซื้อชุดเก็บสารเคมีสำหรับห้องเก็บสารเคมี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

           ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเก็บสารเคมีสำหรับห้องเก็บสารเคมี จำนวน 1 ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 299,600.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

            ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดจ้าง  รายการ จ้างแก้ไขระบบท่อด้านดูดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง จำนวน 1 งาน   ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

           บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดจ้าง และได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว คือ บริษัท โปรฟิเซี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในวงเงิน  258,790 บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างแก้ไขระบบท่อ

         ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องสกัดสารระบบไมโคเวฟ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น  บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อ และได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว คือ บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด ในวงเงิน  2,193,500 บาท  (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_เครื่องสกัดฯ

        ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์ รายการ  ชุดครภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น  บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อ และได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว คือ บริษัท เบคไทค กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด  ในวงเงิน  1,154,530 บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วนตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องจุลชีววิทยา