A A A

บุคลากรสายวิชาการ


สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

ชื่อ ตำแหน่ง
1. IMG 9424

กุลจิรา อุดมอักษร

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(หัวหน้าภาควิชา)

2. IMG 9309re

สงวน ลือเกียรติบัณฑิต

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

รองศาสตราจารย์
3. IMG 9448

กร ศรเลิศล้ำวาณิช

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

รองศาสตราจารย์
4. IMG 9326

พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5. IMG 9354

กรกมล รุกขพันธ์

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

อาจารย์
6. IMG 9474 re

พิมพ์วรา ตันเวชศิลป์

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

อาจารย์
7. Zine1

พิชญา นวลได้ศรี

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

อาจารย์
8. IMG 9470re

ธนเทพ วณิชยากร

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

อาจารย์
9. mantana

มัณฑนา ไล่ชะพิษ

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

อาจารย์
10. Amarawan web

อมราวรรณ เพ็ญตระการ

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

อาจารย์