A A A

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

     ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติงบประมาณ งบเงินรายได้ งบดำเนินงาน ประเภทค่าวัสดุ งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้ ของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ดังนี้

     1. ผงขมิ้นชัน  จำนวน 500 กิโลกรัม

     2. ผงฟ้าทะลายโจร จำนวน 300 กิโลกรัม

     3. ผงเถาวัลย์เปรียง จำนวน 300 กิโลกรัม 

วงเงินในการจัดซื้อ 130,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

     เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 เเละที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 35 เเละหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 0001.26/ว0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางเเละการคำนวณราคา ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอเผยแพร่ราคากลางเเละใบประมาณราคากลาง ดังนี้

เอกสารเเนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้เก็บสารเคมีกัดกร่อนพร้อมติดตั้งชุดดูดอากาศ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 230,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้เก็บสารเคมีกัดกร่อนพร้อมติดตั้งชุดดูดอากาศ จำนวน 1 ตู้  วงเงินในการจัดซื้อ 230,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้ปลอดเชื้อคลาส II  จำนวน 1 ตู้ วงเงินในการจัดซื้อ 350,000.-บาท (สามแสนห้าบาทถ้วน)

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้ปลอดเชื้อคลาส II (Biosafety Cabinet Class) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท กิบไทย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้ทดสอบสภาวะความคงตัวของยาเเละเภสัชภัณฑ์ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท คอนเวอร์เเซนต์ เทคโนโลยี จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 485,000.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศเเนบท้าย

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้ทดสอบสภาวะความคงตัวของยาเเละเภสัชภัณฑ์จำนวน 1 ตู้ วงเงินในการจัดซื้อ 490,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)