A A A

ข่าวรับสมัครงาน

?ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

การจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ หน่วยฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ นั้น

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่า นางสาวยุวดี ฤทธิสุนทร เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนั้น ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว มารายงานตัวที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะได้ดำเนินการต่อไป

โทร.074-288802

ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 15/2561 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ หน่วยฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ นั้น บัดนี้ การสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ              ชื่อ – สกุล

        002                            นางสาวปัทมา แก้วพะวงศ์

        004                            นางสาวยุวดี ฤทธิสุนทร

        007                            นายอภิชัจ พัฒโน

        008                            นางสาวพิศสุดา เทียนเรือง

โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561          สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

                                                 ณ ห้องประชุมภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561         ประกาศผลคัดเลือก

สอบถามเพิ่มเติม : โทร.074-288802