สาขาวิชาในคณะเภสัชศาสตร์


สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
สาขาวิชาเภสัชเคมี
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
กลุ่มงานวิชาการ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
สำนักงาน :  อาคาร 1 ชั้น 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โทรศัพท์ :  0-7428-8871-2, 0-7442-8222
โทรสาร :   0-7442-8222
เว็บไซต์ : http://clinical.pharmacy.psu.ac.th

  
        สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกดำเนินการสอน วิจัย และบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบําบัดรักษาด้วยยาและป้องกันการเกิดโรคที่มาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ และหลักการใช้ยาบําบัดโรคในการดูแลผู้ป่วยในลักษณะสหสาขาวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขโดยสามารถออกแบบแผนการใช้ยาให้เหมาะสมตามบริบทของผู้ป่วยแต่ละรายและสมเหตุผล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลจากการใช้ยาและมีความปลอดภัยสูงสุด อีกทั้งมีการค้นหา แก้ไข และป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา เภสัชศาสตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติงานในฐานะเภสัชกรในโรงพยาบาล ร้านยาและสถานบริบาลทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาควิชายังมีการสอนและวิจัยทางด้านเภสัชวิทยาของยากลุ่มต่างๆ รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากสมุนไพรที่ใช้ทางยา เพื่อคัดกรองสมุนไพรที่มีแนวโน้มสามารถนำมาผลิตเป็นยาได้ต่อไป นอกจากนี้ภาควิชายังได้มีการสอนและวิจัยทางเภสัชระบาดวิทยาในแง่ความปลอดภัยของยาต่างๆ ซึ่งข้อมูลทางด้านเภสัชระบาดวิทยาจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานต่างๆ ในการวางแผนเชิงนโยบายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนผู้บริโภคยาต่อไป