A A A

อบรม/ประชุมวิชาการของคณะ

Project for success in Pharmaceutical Professions 2024

กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิกเรื่อง Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy 2024

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Critical Appraisal of Research Articles for Pharmacy Practice 

Project for success in Pharmaceutical Professions

งานประชุมวิชาการและงานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2566 วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2566

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิกเรื่อง Practical issues in Pharmacotherapy in Acute cares: Lessons learned ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมปาหนัน กระบี่รีสอร์ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก Pharmacotherapy in Patients with Chronic Diseases: Update & Practical 2022 ระหว่างวันที่ 19 - 20 ก.พ. 65 รูปแบบออนไลน์

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านรับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับ การพัฒนายา Remdesivir ซึ่งขณะนี้ เป็นยาที่มีความต้องการใช้ในปริมาณมาก ทั่วโลกเพื่อรักษาโรคโควิด-19