A A A

บุคลากรสายวิชาการ


สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

ชื่อ ตำแหน่ง
1. IMG 8816

ฐิติมา ด้วงเงิน

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(หัวหน้าภาควิชา)

2. IMG 8839

ศิริมา มหัทธนาดุลย์

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

รองศาสตราจารย์
3. IMG 8800

ฉวีวรรณ รัตนจามิตร

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

รองศาสตราจารย์
4. WS

วรนุช แสงเจริญ

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

รองศาสตราจารย์
5. IMG 8826

มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6. IMG 8798

สุทธิพร ภัทรชยากุล

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7. KW

กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
8. IMG 8848

ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
9. IMG 8840

วรุณสุดา ศรีภักดี

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10. IMG 8827

สิริมา สิตะรุโน

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11. AW

อุษณีย์ วนรรฆมณี

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

อาจารย์
12. IMG 8287

ชลิตพล ณ นคร

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

อาจารย์
13. IMG 8832

ดิษยา วัฒนาไพศาล

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

อาจารย์
14. nantapong

นันทพงศ์ บุญฤทธิ์

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

อาจารย์
15. IMG 8823

ทวีศักดิ์ มณีโรจน์

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

อาจารย์
16. IMG 8830

อรวรรณ แซ่ลิ่ม

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

อาจารย์
17. IMG 8828

นัดดาภรณ์ บัวศรี

ข้อมูลนักวิจัย

ไทย | English

อาจารย์
18. yongyut

ยงยุทธ เลิศศรีสถิต

อาจารย์