A A A

งานพัฒนาองค์กร

หน่วยนโยบายและพัฒนาองค์กร
1. IMG 178

นางนันธิญาน์ ศิริวรรณ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. IMG 624

นางสาวพงศภรณ์ บัวดี

นักวิชาการอุดมศึกษา


หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
1.  IMG 052

นางสาวอารีย์ หมัดสมัน

นักวิชาการอุดมศึกษา

2. R6A 0034 2

นายธนาวัฒน์ พาทีทิน

นักวิชาการอุดมศึกษา

3. R6A 0971 2

นางลินดา เคารพาพงศ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.

R6A 0907 re

นายศิริพงษ์ ศิริวรรณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

2. women

นางภานุชญา มณีวรรณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

3. R6A 0954 re

นายธีรวัฒน์ แตระกุล

พนักงานคอมพิวเตอร์

4. R6A 0919

นายธีรพันธุ์ บุญราช

พนักงานคอมพิวเตอร์

5. R6A 0946

นายชลิตย์ เภามี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา