หน่วยงานในคณะเภสัชศาสตร์


1. กลุ่มงานบริหารคณะ
1.1 งานพัฒนาองค์กร
1.2 งานจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
1.3 งานบริหารกลาง
1.4 งานส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม
2. กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
2.1 ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์
2.2 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา
2.3 ศูนย์วิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
3. กลุ่มงานพันธกิจเพื่อสังคม
3.1 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
3.2 ศูนย์สมุนไพรทักษิณ
3.3 สถานที่ผลิตสมุนไพรและเครื่องสำอาง
กลุ่มงานบริหารคณะ 1. กลุ่มงานบริหารคณะ
สำนักงาน :  อาคาร 1 ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โทรศัพท์ : 0-7428-8801-3, 0-7428-8807-9
โทรสาร :   -
เว็บไซต์ : http://officeadmin.pharmacy.psu.ac.th

 

กลุ่มงานบริหารคณะประกอบด้วยงานย่อย 4 งานคือ

1. งานพัฒนาองค์กร
2. งานจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
3. งานส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม
4. งานบริหารกลาง