A A A

งานบริหารกลาง

หน่วยคลังและพัสดุ

1.

IMG 092

นางพิมพ์พรรณ สุวรรณกำเนิด   

นักวิชาการเงินและบัญชี  

2.

IMG 088 1

นางนงนุช สุขศรีสังข์ 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

3.

 

R6A 0578

นางสาวอานิตา หมัดอะดัม

นักวิชาการเงินและบัญชี

4.

R6A 0588

นางพรทิพย์ บัวเทพ 

นักวิชาการพัสดุ 

5.

R6A 0565

นางสาวอทิตยา ถนอมพันธ์ 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

6.

R6A 0598

นางสาวรัชนีภร ละอองเทพ 

นักวิชาการอุดมศึกษา 


หน่วยธุรการและสารบรรณ

1. 

R6A 0976

นางภาวิตา กุลสิรวิชย์  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2.

IMG 161 2.jpg

นางเลขา แก้วสด

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

3.

IMG 130

นางวัชรี ฆังคะจิตร

พนักงานพิมพ์

4.

IMG 260

นายอนิรุจน์ แก้วชะวงศ์

พนักงานขยายเสียง


หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

1.

IMG 134

นางจิรวรรณ พรหมสกุล  

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

2.

R6A 0170

นายกัณณพนต์ ช่วยนุ่ม   

วิศวกร 

3.

IMG 011

นายสุนทร ทองเพชรคง   

ช่างประปา 

4.

IMG 023

นายวิศิษฐ์ ทองชูช่วย   

ช่างไฟฟ้า 

5.

IMG 072

นายอุฑวรรต แก้วชะวงศ์    

พนักงานขับรถยนต์  

6.

IMG 030

นายวัชรี สุขวิไล    

พนักงานขับรถยนต์ 

7.

IMG 330

นายสุทธิชัย ทิพย์ศรีนิมิต    

พนักงานขับรถยนต์

8.

R6A 0390

นายพนม นิลโกสีย์    

พนักงานขับรถยนต์

9.

IMG 682

นายสมบูรณ์ อินทะมณี    

พนักงานสถานที่

10.

IMG 660

นางสาวภาวดี ทองหนูนุ้ย    

พนักงานสถานที่

11.

IMG 708

นางอัมพร วิจิตรเวชการ  

พนักงานสถานที่

12.

IMG 631

นางสาวสมพร บุญรังโก   

พนักงานสถานที่

13.

IMG 635

นางสาวชุมพูนุช คงดุก   

พนักงานสถานที่

14.

IMG 654

นางสาวอุสุมา ขรีหมัน   

พนักงานสถานที่

15.

IMG 676

นายจรกฤตย์ เคยะกุล  

พนักงานสถานที่

16.

IMG 647

นางสาวนิภาพร วรรณประภักดิ์   

แม่บ้าน

17.

IMG 728

นายวัฒนา เสนุภัย  

พนักงานรักษาความปลอดภัย

18.

IMG 699

นายจิรกรณ์ ถาวร   

พนักงานรักษาความปลอดภัย

19.

IMG 744

นายอำพน ขุนเพ็ชร  

พนักงานรักษาความปลอดภัย

20.

IMG 752

นายอนุชา กาเหย็ม  

พนักงานรักษาความปลอดภัย

21.

IMG 763

นายภานุเดช นิลโกสีย์  

พนักงานรักษาความปลอดภัย

22.

IMG 695

นายธีรวิทย์ หนูเอี่ยม  

พนักงานรักษาความปลอดภัย

23.

IMG 714

นายชลัช เพชรแก้ว  

พนักงานรักษาความปลอดภัย

24.

IMG 334

นายปรีชา แก้วชนะ  

พนักงานรักษาความปลอดภัย

25.

IMG 736

นายแจ้ง ถาวร  

พนักงานรักษาความปลอดภัย