หน่วยงานในคณะเภสัชศาสตร์


สำนักงานคณะ
งานคลังและพัสดุ
ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
งานนโยบายและแผน
งานบริการการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิเทศสัมพันธ์
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์
งานกิจการนักศึกษา
หน่วยงานกลาง สำนักงานคณะ
สำนักงาน :  อาคาร 1 ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โทรศัพท์ : 0-7428-8801-3, 0-7428-8807-9
โทรสาร :   -
เว็บไซต์ : http://officeadmin.pharmacy.psu.ac.th

 

สำนักงานคณะประกอบด้วย

หน่วยสารบรรณ

        รับผิดชอบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จดหมาย และ พัสดุภัณฑ์ ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินการด้านเอกสาร หนังสือราชการ เสนอแฟ้มให้ผู้บริหาร ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ จัดเก็บเอกสาร ดำเนินการทำลายเอกสาร งานประชาสัมพันธ์ เช่น ปิดประกาศเรื่องวิชาการเรื่องทั่วไป รวมทั้งงานประชุม งานเลขาคณบดี และงานบริการอาหารว่างงานประชุมต่างๆ


หน่วยการเจ้าหน้าที่

        รับผิดชอบเกี่ยวกับบุคลากรของคณะ เริ่มตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากร ดูงาน ฝึกอบรม พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนการเลื่อนขั้น ปรับตำแหน่งให้สูงขึ้น โอน ย้าย ลาออก

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

        รับผิดชอบให้บริการยานพาหนะ รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการการใช้สถานที่ รักษาความสะอาดอาคาร สวน สนาม และบริเวณทั่วไป จัดสถานที่ ขนย้าย ตามความต้องการของหน่วยงาน/ภาควิชา ซ่อมบำรุงรักษาอาคาร วัสดุอุปกรณ์ และประสานการก่อสร้างภายในคณะ