A A A

การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 จัดในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบรรยาย 6402 อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 6) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ประชมผปกครอง2567