A A A

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 จัดในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องบรรยาย 6402 อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 6) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ปฐมนเทศนกศกษา 2567