A A A

ข่าวกิจกรรมคณะ

การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 จัดในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบรรยาย 6402 อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 6) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน ม.อ.วิชาการ คณะเภสัช​ศาสตร์ ประจำปี 2566

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ใน วันที่ 12 มิถุนายน 2566

กำหนดการรับปริญญาของบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 38 

ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 45 ปี คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 45 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์