A A A

ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน ม.อ.วิชาการ คณะเภสัช​ศาสตร์ ประจำปี 2566

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ใน วันที่ 12 มิถุนายน 2566

กำหนดการรับปริญญาของบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 38 

ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 45 ปี คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 45 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประชุมผู้ปกครองสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565