A A A

บุคลากร/ผลงานได้รับรางวัล

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและผลงานวิจัยที่ได้รางวัลในงาน “46th International Exhibition of Invention Geneva"

คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยทุกท่านที่ได้รับรางวัลประจำปี 2560

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2561

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นศภ.พิรยา หนูจันทร์

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นศภ. สิทธิโชค เดชานันท์ 

ผลงานบทความวิชาการของคณะที่ได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง

ผลงานบทความวิชาการทางเภสัชศาสตร์ของคณาจารย์ในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2560

รศ.ดร.ธนภร อำนวยกิจ ผศ.ดร.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ และ นายปณิธิ รักนาม ได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ “รางวัลเหรียญทอง” (Gold Prize)