A A A

สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับโล่เกียรติยศในโครงการเวทีคุณภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์


      เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับโล่เกียรติยศในโครงการเวทีคุณภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์

นักกิจกรรมตัวอย่าง ด้านบริหาร ได้แก่
1. นศภ.ธีรพิทย์ แพรสมบูรณ์
2. นศภ.เมธัส รุ่งวิชานิวัฒน์
3. นศภ.พฤธ จารุพานิช
4. นศภ.สยุมพร อำลอย
5. นศภ.ศุภวิชญ์ แสงดี
6. นศภ.จิรารัตน์ ดวงจันทร์

โครงการกิจกรรมดีเด่น ได้แก่
1. โครงการกีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “สิงขรนคราเกมส์” : ด้านกีฬา
2. โครงการค่ายสู่รั้วหมอยา ครั้งที่ 15 : ด้านวิชาการ
3. โครงการ “สานสายใย หัวใจเขียวมะกอก รับน้องประชุมเชียร์” ปีการศึกษา 2561 : ด้านความภาคภูมิใจในสถาบัน

โครงการเฟ้นหาคนดี ใจดี กายงาม เชิดชูนาม สงขลานครินทร์
1. ประเภทคณะ : คณะเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
2. ประเภทบุคคล : นศภ.นนทพัทธ์ เตียววนากูล ชั้นปีที่ 3 และ นศภ.ศศิร์อร ลิ้มกิจประเสริฐ ชั้นปีที่ 1

รางวล สโม 1

รางวล สโม 2

รางวล สโม 3

รางวล สโม 4

รปนกศกษารบรางวล 1 รปนกศกษารบรางวล 2
รปนกศกษารบรางวล 3 รปนกศกษารบรางวล 4
รปนกศกษารบรางวล 5 รปนกศกษารบรางวล 6
รปนกศกษารบรางวล 7 รปนกศกษารบรางวล 8
รปนกศกษารบรางวล 9 รปนกศกษารบรางวล 10
รปนกศกษารบรางวล 11 รปนกศกษารบรางวล 12