A A A

ผลการคัดเลือกเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2562


รายนามเภสัชกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2562 ในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. 454138

   เภสัชกรกิตติ ตู้บรรเทิง

   ร้านเภสัช ม.อ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น สาขาสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

   

 2. 454139

   เภสัชกรหญิงเสาวลี จันทะโร

   ร้านเมืองยาเภสัช จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น สาขาเภสัชกรรมชุมชน

   

 3. RTDOE4811

   เภสัชกรหญิงเพิ่มพรรณ์ ธนะภาส 

   โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

   เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น สาขาบริการสาธารณสุข

  

 4. S 32981005

   เภสัชกรปิยพงศ์ สุทธิภักดี

   บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

   เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น สาขาเภสัชกรการตลาดและเภสัชอุตสาหการ

   

 5. S 32981009

   รองศาสตราจารย์ เภสัชกรวิบุล วงศ์ภูวรักษ์

   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

   เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น สาขาเภสัชกรการศึกษา

   

 6. S 32981012

   เภสัชกรรอนี กาเดร์

   โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา

   เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น สาขาเภสัชกรรุ่นใหม่ดีเด่น

   

Download เอกสาร