A A A

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Optical Mark Recognition กับงานด้านการตรวจคำตอบและทำแบบสอบถาม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หลักการและเหตุผล
     กระบวนการวัดผลการเรียนรู้ในปัจจุบันนั้นมักจะนิยมวัดผลการเรียนรู้จากการสอบซึ่งอาจจะเป็นแบบเลือกตอบด้วยตัวเลือกหรือแม้แต่การเขียนตอบ อย่างไรก็ตามการวัดผลเหล่านั้นก็ต้องมีการประเมินผลจากครูผู้สอนซึ่งมักจะทำได้โดยการตรวจจากผู้สอนเองหรือจากการใช้เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ ซึ่งการใช้เครื่องตรวจกระดาษคำตอบนั้นจะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการในการตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบและต้องมีการจองนัดวันล่วงหน้า โดยการใช้เครื่องตรวจกระดาษคำตอบนั้นมักจะต้องใช้กระดาษคำตอบค่อนข้างแข็ง ออกแบบสวยงาม ใช้ฝนด้วยดินสอ 2B ทั้งนี้การใช้กระดาษคำตอบแบบแข็งๆ นั้นเพื่อไม่ให้เกิดการบิดเบี้ยวได้เลยแม้เพียงเล็กน้อย ต้องฝนด้วยดินสอ 2B ไม่เช่นนั้นเครื่องอาจจะอ่านไม่ออก (เพราะกราไฟต์สามารถนำไฟฟ้าได้ดี และมีความทึบแสงสูง) และกระดาษคำตอบจะจำเพาะกับเครื่องตรวจกระดาษคำตอบที่รองรับด้วยเท่านั้น
     แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปมาก เครื่อง scanner สำหรับคอมพิวเตอร์ แบบที่รับกระดาษได้ครั้งละมาก ๆ สามารถ scan เอกสารปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว ผลลัพธ์จากการ scan นี้จะอยู่ในรูปแบบของ PDF หรือ jpg ทำให้สามารถนำภาพที่ได้ไปตรวจสอบต่อด้วยซอฟท์แวร์ที่ถูกออกแบบมาพิเศษสำหรับงานนี้ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Optical Mark Recognition หรือ OMR ซึ่งโปรแกรมพวกนี้จะทำหน้าที่ในการจดจำตำแหน่งของ marker โดยสามารถใช้กระดาษ A4 ธรรมดาที่มีการพิมพ์รูปแบบเฉพาะและสามารถใช้ปากกาในการฝนแทนดินสอ 2B ได้ ดังนั้นซอฟท์แวร์ OMR นอกจากจะประยุกต์ใช้กับงานด้านการตรวจกระดาษคำตอบแล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้กับการทำแบบสอบถามได้อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันการใช้แบบสอบถามทั่ว ๆ ไปนั้นจะใช้เวลานานในการกรอกข้อมูล ส่วนการพัฒนาการทำแบบสอบถามด้วยระบบออนไลน์นั้นจะช่วยในการประหยัดกระดาษและการกรอกข้อมูลแต่ในทางกลับกันกลับพบว่าจำนวนผู้ให้ความร่วมมือในการเข้ามาตอบแบบสอบถามออนไลน์นั้นมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับการใช้แบบกระดาษ
     ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการใช้งานซอฟท์แวร์ OMR ในการตรวจกระดาษคำตอบและการประยุกต์ใช้ในการทำแบบสอบถาม ซึ่งซอฟท์แวร์ OMR ที่จัดอบรมในโครงการนี้เป็นซอฟท์แวร์ฟรีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงการทำงานของโปรแกรม OMR
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงวิธีใช้งานโปรแกรม OMR ได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเอาโปรแกรม OMR ไปประยุกต์ใช้กับการตรวจข้อสอบและแบบสอบถามได้

กำหนดการ

วันที่ 21 ธันวาคม 2561

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ

8.30 – 9.00

ลงทะเบียน

9.00 – 9.30

แนะนำระบบและอุปกรณ์ Optical Mark Recognition

9.30 – 10.30 

ติดตั้งโปรแกรม Optical Mark Recognition และแนะนำการใช้งานเบื้องต้น

10.30 – 10.45

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00

ทดสอบการสร้างแบบบันทึกข้อมูลที่เป็นกระดาษคำตอบ

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00

ทดสอบการประมวลผลกระดาษคำตอบด้วยโปรแกรม Optical Mark Recognition และ Microsoft Excel

14.00 – 14.30

แนะนำการสร้างแบบสอบถามสำหรับใช้งานกับโปรแกรม Optical Mark Recognition

14.30 – 14.45

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30

ทดสอบการสร้างแบบสอบถามและประมวลผลแบบสอบถามด้วยโปรแกรม Optical Mark Recognition และ Microsoft Excel

 

register button

ลงทะเบียน https://goo.gl/aqTgA6 

 

OMR poster