A A A

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ตามหลักของ Outcome-based Education”


     เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและแจ้งความก้าวหน้าในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ และ การบริบาลทางเภสัชกรรม ให้แก่คณาจารย์ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ และ บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ทางฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการ “การพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ตามหลักของ Outcome-based Education (OBE)” 
ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 8:30-16:30 น. ณ ห้อง ภ.1107 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-22 มีนาคม 2562 ouh
     ในการจัดการประชุมครั้งนี้ ได้เชิญ รศ.ดร. โพยม วงศ์ภูวรักษ์ มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย
     นอกจากนี้ ผศ.ดร.กร ศรเลิศล้ำวาณิช จะเล่าให้ฟังถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตาม OBE ต่อยอดจากที่ รศ. ดร.บัณฑิต ทิพากร ได้มาอบรมในการจัดอบรมของหน่วยบัณฑิตศึกษาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่ผ่านมา รวมถึง จะเล่าถึงตัวอย่างการพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
     ในช่วงบ่าย จะเป็นการนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นจาก stakeholders ต่างๆ ว่าลักษณะบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไร นอกจากนี้ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อทิศทางการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ รวมถึงลักษณะการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
 
โดยท่านสามารถแจ้งชื่อผ่านระบบ google form ข้างล่างนี้ 
สมัครออนไลน์ (ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562)
กำหนดการในเอกสารโครงการ ตามลิงค์ต่อไปนี้
 
poster OBE250362 01