A A A

IMG 1352cr

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 110/5 หมู่ 3 ถนน กาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นับเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงในสาขาเภสัชศาสตร์ ที่ดำเนินการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เป็นแห่งแรกในภาคใต้นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เป็นต้นมา

     โครงการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์เริ่มตั้งแต่การจัดทำร่างโครงการพร้อมทั้งแผนกและวิชาต่างๆที่จะเริ่มเปิดสอนซึ่งใช้เวลาร่างโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2521 โดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอความอนุเคราะห์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนาลินี นิโครธานนท์ มาช่วยในการจัดทำร่างโครงการดังกล่าว

     โดยเริ่มจัดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามการอนุมัติของรัฐบาลใน พ.ศ. 2515 คณะเภสัชศาสตร์ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2521 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร. สุนาลินี นิโครธานนท์ เป็นคณบดีคนแรก

     เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เมื่อปีการศึกษา 2522 จำนวน 19 คน โดยนักศึกษาในรุ่นแรกนี้ เป็นนักศึกษาที่รับจากการสอบตรงทั้งหมด

 

คณะเภสัชศาสตร์ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2521 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร. สุนาลินี นิโครธานนท์ เป็นคณบดีคนแรก

 DJI 0089


ทำเนียบคณบดี
รองศาสตราจารย์. ดร. ภญ. สุนาลินี นิโครธานนท์  พ.ศ.2522-2530
พันโท ศาสตราจารย์ ดร. ภก. สามารถ อังศุสิงห์   พ.ศ.2530-2533
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. ณรงค์ สุภาวิตา  พ.ศ.2533-2533 (รักษาการในตำแหน่ง)
รองศาสตราจารย์. ดร. ภก. ปิติ ทฤษฎิคุณ  พ.ศ.2533-2541
รองศาสตราจารย์. ดร. ภญ. วิมล ตันติไชยากุล  พ.ศ.2541-2545
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. นิวัติ แก้วประดับ  พ.ศ.2545-2552 (1 มิถุนายน 2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ  พ.ศ.2552-2560
รองศาสตราจารย์. ดร. ภก. นิมิตร วรกุล  พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2560)-ปัจจุบัน