A A A

เอกสาร/แบบฟอร์มด้านสาธารณูปโภค

toyota quantum van weiss 2004

แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์คณะเภสัชศาสตร์

Word     Pdf

 Boxlight Classroom wholeclass

แบบฟอร์มขอใช้ห้อง

Word     Pdf

 projector

แบบฟอร์มขอใช้บริการ/ยืมคืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

Word     Pdf

 fingerprint icon

แบบฟอร์มขอสแกนลายนิ้วมือ

Word     Pdf

carpark

แบบฟอร์มขออนุญาตจอดรถ

Word     Pdf

carparknight

แบบฟอร์มขออนุญาตจอดรถค้างคืน

Word     Pdf


เอกสาร/แบบฟอร์มด้านการประชุม

drink

แบบฟอร์มขอใช้บริการเครื่องดื่มในการประชุม

Word     Pdf

 


เอกสาร/แบบฟอร์มด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 S__151027714.jpg

ประเมินผลการสอน  Click here - Free ui icons

 

คู่มือ/แบบฟอร์มด้านการเงิน

Pngtreebusiness people with coin money 7257260

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ยืมเงินทดรองจ่าย (เงินหมุนเวียน)

Pdf

Pngtreee wallet money transfer concept mobile 7259407

การตรวจสอบข้อมูลการรับเงินค่าตอบแทน
และสวัสดิการย้อนหลัง

Pdf

 Pngtreecartoon three money bags stacked 6140121

แบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Link

1.สัญญาเงินยืม

2.แบบรายงานการส่งใช้เงินยืม

Pngtreeonline recruitment concept with a 7537121

ภาระงานของหน่วยคลัง

Pdf

 Pngtreebusiness office store money elements 4061811

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Link

 

Pngtreeprocess gear info graphic 4100136

กระบวนการ/ขั้นตอนทางการเงิน

1. เบิกจ่ายเงินกองทุนคณะฯ
2. เบิกจ่ายเงินกองทุนวิจัย
3. เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล-ค่าศึกษาบุตร
4. เบิกจ่ายให้กับบริษัท-ร้านค้า
5. เบิกจ่ายให้บุคลากร
6. การโอนเงิน
7. รับเงินกองทุนคณะ
8. รับเงินกองทุนวิจัยคณะ
9. รับเงินรายได้คณะฯรับเงินรายได้คณะฯ

 

 

 

 


MS PowerPoint Template

template2

Template 1

template3

Template 2

template5

Template 3

 

Poster Template

Poster1

Poster 1

 
   

 


Logo

logo psu no text

Download

 logo psu

Download

 

 


PSU Brand Identity

PSU TH

บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถ download สัญลักษณ์และข้อมูลอัตลักษณ์ได้ที่ http://psubrand.psu.ac.th


เอกสารแบบฟอร์มของกองการเจ้าหน้าที่ 

1. แบบฟอร์มสมัครพนักงานเงินรายได้

2. แบบฟอร์มสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

3. แบบฟอร์มอื่น ๆ สามารถ download ได้ที่ http://www.personnel.psu.ac.th/from.html