A A A

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดซากพัสดุ จำนวน 46 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้

     .         1.  ผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อทุกรายให้ไปตรวจสอบพัสดุขายทอดตลาดได้ โดยให้ไปพบเจ้าหน้าที่ผู้ขายทอดตลาดในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566  เวลา  09.30 น. นัดพร้อมกันที่หน่วยพัสดุ   คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

              2. ผู้มีความประสงค์จะซื้อทุกรายให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ณ หน่วยคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่   17 พฤศจิกายน 2566 .เวลา  09.45 น.

             3. ผู้ที่มีสิทธิ์ซื้อพัสดุขายทอดตลาดทุกราย ให้ไปยื่นเสนอราคาพร้อมกัน ณ ห้องประชุม    คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 17  พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.45น.

    พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

 

   ประกาศขายทอดตลาด

    ตามประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ เพื่อเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่ม (ชานมไข่มุก) จำนวน 1 ร้าน บริเวณอาคาร 1   โดยคณะฯ ได้ดำเนินการรับสมัครและพิจารณาผู้เข้ายื่นเสนอราคา เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการที่ชนะการเสนอราคา คือ ร้าน Rabbit Bubble Milk Tea-Hatyai ตามประกาศผลที่แนบมาพร้อมนี้

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ร้านชานมไข่มุก

   ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าเสนอราคาการให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดิื่ม (ชานมไข่มุก) บริเวณอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  

  1. ผู้สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่ หน่วยคลังและพัสดุ สำนักงานบริหารคณะ ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31 ตุลาคม  2566  และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 074-288824-6 ในวันเวลาราชการ
  2. กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566  ระหว่างเวลา 09.30 – 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 คณะเภสัชศาสตร์ และกำหนดดูสถานที่ในวันเดียวกัน  ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น.
  3. กำหนดรับสมัคร ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 09.30 – 11.30 น. ณ หน่วยคลังและพัสดุ  คณะเภสัชศาสตร์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาพร้อมสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
  4. ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 8 พฤศจิกายน  2566 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์

 

     ประกาศเชิญชวน_ร้านชานมไข่มุก

 ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ รายการ เครื่อง Tapped Bulk Density    จำนวน 1 เครื่อง  บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_เครื่องTapped

  ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ รายการ เครื่อง Sieve analysis   จำนวน 1 เครื่อง  บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด ในวงเงิน 249,310.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่อง Sieve analysis

     ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จำนวน  5 รายการ (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ ดังนี้

  1. โทรทัศน์สี แอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จำนวน 4 ชุด

  2. อุปกรณ์แยกและขยายสัญญาณจาก 1 HDMI ออก 2 ผ่านสาย UTP CAT6 2 Port HDMI Splitterพร้อมสายสัญญาณ HDMI จำนวน 2 ชุด

  3. อุปกรณ์แยกและขยายสัญญาณ HDMI เข้า 1 ออก 2 พร้อมสายสัญญาณ HDMI จำนวน 2 ชุด

วงเงิน 160,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

        ตามประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) เรื่องให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณอาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ ลงวันที่ 12  มิถุนายน 2566 นั้น

        บัดนี้ได้ดำเนินการพิจารณาผลการเสนอราคาแล้ว  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่  ร้านพีเบอร์รี่ คอฟฟี่บีน  ซึ่งได้รับคะแนนรวมสูงสุด ค่าเช่าต่อเดือน 11,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยให้ผู้ชนะการเสนอราคาให้นำส่งรายละเอียดการปรับปรุงร้าน จำนวน 2 ชุด ที่หน่วยคลังและพัสดุ สำนักงานบริหารคณะ ภายในวันที่ 17 กรกฏาคม 2566  หากล่วงเลยระยะเวลาตามกำหนดคณะฯ จะพิจารณาผู้ชนะลำดับถัดไป

 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ 

 

    

    

 

   ด้วยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณภายนอกอาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ 

  1. กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2566  ระหว่างเวลา 09.30 – 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 คณะเภสัชศาสตร์ และกำหนดดูสถานที่ในวันเดียวกัน  ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น.
  2. กำหนดรับสมัคร ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม 1105 คณะเภสัชศาสตร์ฯ  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาพร้อมสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
  3. ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 4  กรกฏาคม  2566 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร

         ตามประกาศแนบท้าย

 ประกาศรับสมัคร

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดจ้าง  รายการ บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 6 คณะเภสัชศาสตร์  1 งาน  บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท อเลท-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในวงเงินทั้งสิ้น 104,282.20 บาท (หนึ่งแสนสี่พันสองร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบสตางค์) ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

    ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 ตามที่คณะเภสัชศาสตร์  ได้ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องประชุมแบบตรวจติดตามอัตโนมัติ (automatic tracking conference system) ประจำห้อง 1302 จำนวน 1 ชุด นั้น

      บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไดมอนด์ เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ในวงเงินทั้งสิ้น 399,966.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

ประกาศผู้ชนะ

      ตามที่คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงลานเอนกประสงค์อาคร 3-อาคาร 6 คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 งาน  บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ชนะการเสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค การประปาและบริการ ในวงเงินทั้งสิ้น 455,468.20 บาท  (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์) ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_งานก่อสร้าง

      ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ชั้น 9 อาคาร 6 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 21/2566 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น 

      ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนแน็คชั่น วัน (ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น 569,500.-บาท  (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์  ได้ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ รายการ ครื่องชั่ง ๔ ตำแหน่ง จำนวน ๖ เครื่อง นั้น

      บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด ในวงเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๘๐๐.๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะ

      ตามที่คณะเภสัชศาสตร์  ได้ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง นั้น

      บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคา ได้แก่ หจก.รุ่งโรจน์ภาคใต้ แอนด์ซัพพลาย ในวงเงินทั้งสิ้น 155,400.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_เครื่องปรับอากาศ

   คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง_งานซ่อม

   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ รายการเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง ตามเอกสารแนบ

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

        ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ชั้น 9 อาคาร 6 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 21/2566 ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 570,000.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

    - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 - 9  กุมภาพันธ์ 2566

    - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

   - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

  - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2566 

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน 

TOR (ร่างขอบเขตงาน)

เกณฑ์คุณภาพ 

ราคากลาง

      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

      ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องจักรสำหรับทำแกรนูลยาสมุนไพร จำนวน  1 ชุด ด้วยวิธีคัดเลือก นั้น  บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อ และได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว คือ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด  ในวงเงิน  1,799,000.- บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

    ประกาศผู้ชนะ