A A A

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

        ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์พัฒนาห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 10/2567 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567 นั้น

       ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,241,200.00  บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

        ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 6 เครื่อง  นั้น

       คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 414,000 บาท  (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

        ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ดำเนินการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง  รายการ ปรับปรุงสถานที่ผลิตยาสมุนไพร จำนวน 1 งาน ความแจ้งแล้วนั้น

       คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทรเด้นท์ ไดเมชั่น จำกัด  เป็นเงินทั้งสิ้น  4,095,029.10 บาท  (สี่ล้านเก้าหมื่นห้าพันยี่สิบเก้าบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

        ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้บ่มเชื้ออุณภูมิต่ำ จำนวน 1 เครื่อง  นั้น

       คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น  416,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ตู้บ่มเชื้อ

    ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้มีผู้ยื่่นเสนอราคาแล้ว  นั้น 

      คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท ซายน์ออน แอสโซซิเอท  เสนอราคาในวงเงิน 1,990,000 บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  อนึ่งหากผู้เสนอราคารายอื่นไม่เห็นด้วยการผลการพิจารณา สามารถยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างได้ ภายในวันที่ 10 เมษายน  2567 ต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ตู้แช่แข็งฯ

       ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 4 เครื่อง  นั้น

       คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้าง สิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงระบบกันซึมพื้นคอนกรีตอาคาร 1-5 คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 งาน  วงเงิน 1,235,000บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1/2567 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567 ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,235,880.18 บาท รายละเอียด ดังต่อไปนี้

   - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 - 9 เมษายน 2567 

   - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

  - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  9 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.

  - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่  10 เมษายน 2567  

  ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตงาน

รูปแบบ

ราคากลาง      

     ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์พัฒนาห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,250,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 10/2567 ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,250,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

   - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 - 4 เมษายน 2567 

   - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

  - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  5 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น.

  - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่  9 เมษายน 2567 

  - ส่ง Catalog ต้นฉบับ ในวันที่ 22 เมษายน 2567 

      ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์โต๊ะปฏิบัติการกลางคณะเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้มีผู้ยื่่นเสนอราคาแล้ว  นั้น 

      คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด เสนอราคาในวงเงิน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)  อนึ่งหากผู้เสนอราคารายอื่นไม่เห็นด้วยการผลการพิจารณา สามารถยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างได้ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ชุดครุภัณฑ์โต๊ะปฏิบัติการกลาง

        ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้อ เครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการการแพทย์แม่นยำ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 7/2567 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น

       ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท กิบไทย จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,498,000.00  บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

     คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดดังนี้

     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง_ปรับปรุงแสงสว่าง

    ด้วยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประสงค์จะประกาศเชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการตู้แช่แข็งอุณภูมิ -30 องศาเซลเซียส จำนวน 4 ตู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          กำหนดวันประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ 12-19 มีนาคม 2567

         กำหนดยื่นข้อเสนอราคาและเสนอราคา วันที่ 20 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.0-12.00 น.

         ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทางเว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th/   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 074-288-824-6

         ประกาศเชิญชวน

         เอกสารประกวดราคา

        ขอบเขตงาน

        ราคากลาง 

        

            ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์พัฒนาห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 6/2567  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,250,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

            เนื่องจาก ไม่ผ่านพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค

            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ตามประกาศแนบท้าย

ประกาศยกเลิกประกวดราคา

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ (ครั้งที่ 2) การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้แช่แข็ง -30 องศา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 - วันที่ประกาศเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 5 มีนาคม 2567

 - วันสิ้นสุดการรับฟังคำวิจารณ์ วันที่  8 มีนาคม 2567 

 - ผู้ประสงค์จะแสดงข้อเสนอแนะ สามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 - รายละเอียด ร่างขอบเขตงานเอกสารประกวดราคาซื้อ

   ประกาศเชิญชวน

   ประกาศประกวดราคา

   ขอบเขตงาน

   ราคากลาง

           ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้อ ตู้บ่มเพาะชนิดควบคุมคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรากฎว่า บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ในวงเงิน 490,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  ตามรายละเอียดดังนี้

ประกาศผู้ชนะ

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงระบบกันซึมพื้นคอนกรีต อาคาร 1-5 จำนวน 1 งาน   ตามรายละเอียดดังนี้

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

    ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์  ประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์โต๊ะปฏิบัติการกลาง คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 30 ตัว ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 8/2567 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567  โดยมีรายละเอียดดังนี้

        กำหนดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 5 มีนาคม 2567  ผ่าน E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 

        รายละเอียดดังนี้

         ประกาศเชิญชวน

         เอกสารประกวดราคา

         ขอบเขตงาน

         ราคากลาง_ชุดโต๊ะปฏิบัติการ

   

      ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้อ เครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการด้านเภสัชจลนศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 2/2567 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น

       ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท กิบไทย จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,495,000.00  บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

       ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้อ เครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเซลล์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 5/2567 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น

       ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท กิบไทย จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,497,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

      ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 3/2567 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น

      ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 749,000.-บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

   ด้วยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ (ครั้งที่ 2) การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์โต๊ะปฏิบัติการกลาง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 - วันที่ประกาศเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

 - วันสิ้นสุดการรับฟังคำวิจารณ์ วันที่  1 มีนาคม 2567 

 - ผู้ประสงค์จะแสดงข้อเสนอแนะ สามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 - รายละเอียด ร่างขอบเขตงานเอกสารประกวดราคาซื้อ

    ประกาศเชิญชวน

    เอกสารประกวดราคา

    ขอบเขตงาน

    ราคากลาง_ชุดโต๊ะปฏิบัติการ