Wildcard SSL
A A A

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ด่วน!! ขอเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่  ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน  ควบคุมและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) (ว 340)ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง  เลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา