A A A

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน

?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(เงินรายได้) ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

?รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(เงินรายได้) ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

?ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งเภสัชกร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งเภสัชกร