A A A

ข่าวรับสมัครงาน

?ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์

?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

?ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานสถานที่ (แม่บ้าน)

? ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์

?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ (แม่บ้าน)