Wildcard SSL
A A A

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ที่ 23/2564  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ หน่วยบริการวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ นั้น บัดนี้ การสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อ ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

02

นางโมรี ผลหิรัญ

03

นางสาวอารีนา  สายสหัส

04

นางสาวธารารัตน์  รอดสกุล

06

นางสาวสุชานันท์  จันทรมิตร

07

นางสาวฮัซวานี  แวมิง

20

นางสาวชลิตา แก้วชนะ

22

นางสาวสุนัดดา แก้วสด

23

นางสาววิรากานต์ รัตน์ใหม่

26

นางสาวเขมิกา  ก้องวัฒนโกศล

27

นางสาวลภัสรดา  ยกถาวร

และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้

วันที่ 29 ตุลาคม 2564          สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

                                            ณ ห้องประชุม 1105 อาคารบริหาร 1 ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์

 

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี