A A A

ข่าวสมัครคัดเลือกศึกษาต่อ

การแสดงความจำนงชดใช้ทุนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาผู้ป่วยวิกฤต)

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคการศึกษา 1/2565 ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 6 พฤษภาคม 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคการศึกษา 1/2565 ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครอง/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 และ 2 สิงหาคม 2562

กำหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์โครงการ กสพท ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561