Wildcard SSL
A A A

ข่าวสมัครคัดเลือกศึกษาต่อ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครอง/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 และ 2 สิงหาคม 2562

กำหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์โครงการ กสพท ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561