A A A

ข่าวสมัครคัดเลือกศึกษาต่อ

การแสดงความจำนงชดใช้ทุนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเภสัชกรผู้สนใจเข้าฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ประจำปี พ.ศ.2566 

การแสดงความจำนงชดใช้ทุนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาผู้ป่วยวิกฤต)

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคการศึกษา 1/2565 ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 6 พฤษภาคม 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคการศึกษา 1/2565 ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครอง/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 และ 2 สิงหาคม 2562