Wildcard SSL
A A A

ข่าวอบรมสัมมนา

ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม 

สาขาผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา 

(Certificate in Hematology Pharmacy)

ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยวิกฤต (Certificate in Critical Care)

งานประชุมวิชาการต่าง ๆ ที่ได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องที่จัดโดยสถาบันหลัก จากข้อมูลของสภาเภสัชกรรม