A A A

งานจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

หน่วยบริการการศึกษา
1. R6A 0990

นางสาวปาณิสรา บุญสนอง

นักวิชาการอุดมศึกษา

2. R6A 0923

นางสุวณีย์ เพชรชูกูล 

นักวิชาการศึกษา

3.

R6A 0960

นางสาวณัฏฐ์พัชร์ วรรณวิโร  

นักวิชาการอุดมศึกษา

4.

R6A 0997

นางสาวจิราภรณ์ ชูช่วย  

นักวิชาการอุดมศึกษา

5.

R6A 1028

นางสาวศศิภา อินทะเรืองรุ่ง   

นักวิชาการอุดมศึกษา


หน่วยพัฒนานักศึกษา 
1.  IMG 339

นายอภิเดช เลนุกูล 

นักวิชาการศึกษา


หน่วยฝึกปฏิบัติงาน

1.

R6A 1055

นางสาวนฤมล คูนิอาจ 

นักวิชาการอุดมศึกษา

2. R6A 1037

นางสาวสุวรรณา สุขสุวรรณ 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

3. R6A 1065

นางสาวอังคณา ชูดำ 

นักวิชาการอุดมศึกษา