A A A
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน (PIL)"

งานประชุมวิชาการ
Date: 08 June 2023 - 09 June 2023

Venue: ห้องบรรยาย 6401 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.

 

All Dates


  • From 08 June 2023 to 09 June 2023