A A A

ภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะครบรอบ 40 ปี

ภาพกิจกรรมบางส่วนจากพิธีเปิดป้ายชื่ออาคาร ๑ และ พิธีบวงสรวงในการประดิษฐานรูปหล่อของ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนาลินี นิโครธานนท์

 

GOPR2093re GOPR2111re
GOPR2114re GOPR2119re
GOPR2144re GOPR2159re
GOPR2173re GOPR2212re
GOPR2220re GOPR2239re
GOPR2257re GOPR2265re