A A A

กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ (Inter-Professional Education for Patient Safety) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560


     ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิกจับมือร่วมกับภาควิชาเภสัชเคมี เภสัชเวทและเภสัชพฤกศาสตร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม และบริหารเภสัชกิจ ในการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน Inter Professional Education (IPE) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ของปีการศึกษา 2560 หลังจากที่การจัดกิจกรรมในครั้งที่ 1 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี 

     สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ริเริ่มโดย ผศ.ดร.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ โดยเป็นวิชาหนึ่งของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม เน้นการเรียนรู้จากภาคสนาม การสื่อสาร และ ทำงานร่วมกันกับวิชาชีพอื่น โดยมุ่งเน้นถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ 

IMG 0321

IMG 0320