A A A

คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับโครงงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับรางวัล 


 

โครงการประชุมวิชาการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ในรูปแบบ Oral / Poster Presentation มีผลงานที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอดังกล่าวดังนี้

 

รูปแบบ Oral Presentation ทางด้านเภสัชศาสตร์

รางวัลโครงงานนักศึกษาระดับดีเด่น จานวน 1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 1. การเตรียมเส้นใยนาโนไฟโบรอินและพอลิเอทิลีนออกไซด์สาหรับนาส่งยา
โดย : นศภ.จาฏุพัจน์ เสือนิล และ นศภ.วันบูชา เพ็ชรรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.ดร.วิมล ตันติไชยากุล

 

รางวัลโครงงานนักศึกษาระดับดี จานวน 2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 1. การพัฒนาสูตรตารับแผ่นมาสก์หน้าจากน้ายางธรรมชาติโปรตีนต่า
โดย : นศภ.อดินันท์ อุสมัน
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ธนภร อานวยกิจ
 2. การออกแบบและสังเคราะห์อนุพันธ์ (7-ไฮดรอกซี-8-เมทธิล)คูมาริน-4-อะเซตาไมด์ ซึ่งคาดว่ามีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลิเอสเทอเรส
โดย : นศภ.ณัฐวุฒิ แสวงเงิน  นศภ.นริศรา สุขสวัสดิ์  และ  นศภ.นารียา เสมอสา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม และ ดร.ธีรภัทร นวลน้อย

รูปแบบ Poster Presentation ทางด้านเภสัชศาสตร์

รางวัลโครงงานนักศึกษาระดับดีเด่น จานวน 1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 1. การพัฒนาครีมเบสสาหรับยาเตรียมเฉพาะรายครีมฮอร์โมนทดแทน
โดย : นศภ.ศุภวรรณ สินมณี   นศภ.ปภาวี รักขพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์

 

รางวัลโครงงานนักศึกษาระดับดี จานวน 3 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 1. คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ามันมะพร้าวที่ได้จากการสกัดโดยวิธีการหมักและการบีบเย็น และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางทาความสะอาดผิวจากน้ามันมะพร้าว
โดย : นศภ.จณิสตา วิรัชศศิธร  และ  นศภ.ปุณยวีร์ ก้าวสัมพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ
 2. Effect of ruthenium(II) arene complex with phenylphosphinomethane ligand on BRCA1 mRNA expression breast cancer cell lines
โดย : นศภ.รัติยาภรณ์ หวังสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.อดิศร รัตนพันธ์
 3. การเตรียมไมเซลล์จากอนุพันธ์แป้งที่เชื่อมต่อกับไกลซิดอลและดีออกซีโคลิกแอซิดที่
กักเก็บเคอร์คูมินเพื่อเพิ่มค่าการละลายและเพิ่มประสิทธิภาพการต้านมะเร็ง
โดย : นศภ.ปาลิดา เจริญพิริยะ  และ  นศภ.พัณณิตา โชคพระสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร

 


รูปแบบ Poster Presentation ทางด้านเภสัชกรมคลินิก และ เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

รางวัลโครงงานนักศึกษาระดับดีเด่น จานวน 1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 1. ความเข้าใจของนักศึกษาสหวิชาชีพต่อคาสั่งใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงแบบอัตราส่วนและวิธีการเตรียมผสม
โดย : นศภ.ชนันสิริ ลิ่มจิรวงศ์  นศภ.ณัฐฐินันท์ ขลิบเงิน  และ  นศภ.ธัชพรรณ พลรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.นัดดาภรณ์ บัวศรี  และ  ผศ.ดร.ฐิติมา ด้วงเงิน

 

รางวัลโครงงานนักศึกษาระดับดี จานวน 2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 1. แอปพลิเคชัน NICU Cal เพื่อคานวณขนาดยาเด็กในหอผู้ป่วยหนักสาหรับทารกแรกเกิด
โดย : นศภ.วิวิศน์ สุทธิธรรมสถิต  นศภ.สาธิตา ฉะพงศ์ภพ  และ  นศภ.สุวนันท์ วงศ์อนัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์  รศ.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์  และ  ผศ.ดร.กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ
 2. ความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
โดย : นศภ.วิภาวรรณ นาทอง  นศภ.ศลิษา ทองฤกษ์  และ  นศภ.ศักรินทร์ รัตนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.อุษณีย์ วนรรฆมณี