A A A

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์ ณ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต


     ทางคณะผู้บริหารของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักวิชาการอุดมศึกษา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบการศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์ ณ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ Smart Classroom โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยให้การต้อนรับ และยินดีในความร่วมมือดังกล่าว นอกจากนี้ทางคณะผู้บริหารของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังได้เยี่ยมชมอาคารเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของมหาวิทยาลัยที่จัดให้กับนักศึกษา


Retro Page 1

Retro Page 2

Retro Page 3

Retro Page 4

Retro Page 5

Retro Page 6

Retro Page 7