A A A

คณะเภสัชศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. เป็นเจ้าภาพในงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ผ่านมา ตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12 คณะเภสัชศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพและสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดี ในงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ณ วัดทุ่งหวังใน ต.ทุ่งหวัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อร่วมบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะของวัด โดยมี รศ.ดร.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ภก.ศรัณย์ แสงเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทั้งทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งยอดเงินร่วมทอดกฐินในครั้งนี้จากส่วนของคณะเภสัชศาสตร์เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 323,456 บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) เมื่อรวมกับเจ้าภาพท่านอื่นๆ ได้ยอดเงินร่วมทอดกฐินในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 872,872 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยร่วมกันทำให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้ จงบันดาลให้ท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และประสบสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกทิพาราตรีกาล เทอญฯ

กฐน 6 กฐน 3
กฐน 2 กฐน 8
กฐน 9 กฐน 10
กฐน 11 กฐน 1