A A A

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562


     ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย คุณอำนวย ทองน้อย และบุคลากร ได้ทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี ในปีนี้ได้ทำการถวายเทียน 5 ที่ ดังนี้ สำนักสงฆ์เลียบนิกาย วัดพรุเตาะ วัดหินเกลี้ยง วัดควนเจดีย์ และ สำนักสงฆ์ควนสำหรุษ ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยร่วมกันทำให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้ จงบันดาลให้ท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และประสบสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกทิพาราตรีกาล เทอญฯ

candle2562 Page 1

candle2562 Page 2