A A A

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. ร่วมเป็นอาสาสมัครติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีนโควิด-19 (AEFI)


 AEFI Covid19