A A A

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสุนาลินี นิโครธานนท์ อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยเภสัชภัณฑ์ทักษิณ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

pharmacy orientation