A A A

การประชุมผู้ปกครองสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565


กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสุนาลินี นิโครธานนท์ อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยเภสัชภัณฑ์ทักษิณ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

pharmacy orientation parent