A A A

ประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 45 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดงานประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 45 ปี การจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประชาชนทั่วไป

รายละเอียดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ภาพตราสัญลักษณ์เป็นการแสดงถึงวาระการเฉลิมฉลอง 45 ปี ของการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีคำสำคัญ “Pharma Knowledge for Mankind”
 • ให้มีตราประจำมหาวิทยาลัย และชื่อคณะเภสัชศาสตร์เป็นองค์ประกอบ (อาจใช้ชื่อเต็ม หรือชื่อย่อ) เป็นองค์ประกอบของภาพตราสัญลักษณ์
 • ให้มีเลข 45 (อาจใช้ตัวเลขไทย หรือเลขอารบิก) เป็นองค์ประกอบของภาพตราสัญลักษณ์
 • สามารถเลือกใช้สีสำหรับตราสัญลักษณ์ หรือข้อความ รวมถึงชื่อรูปแบบตัวอักษร (font name) ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เป็นไปตามลิขสิทธิ์ของรูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้ ทั้งนี้ ขอให้ระบุรหัสสี ทั้งระบบ RGB และ CMYK รวมถึง font name ด้วย
 • เขียนบรรยายแนวคิด ความหมายของแบบ รูปทรง สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ
 • ภาพตราสัญลักษณ์ต้องสามารถนำไปใช้งานได้อย่างดีกับสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • ตราสัญลักษณ์จะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยใช้ประกวดที่ใดมาก่อน หรือไม่ลอกเลียนแบบจากแหล่งใด ๆ

ข้อกำหนดของการส่งผลงานเข้าประกวด

1. แบบที่ส่งเข้าประกวดต้องส่งมา 2 รูปแบบ ประกอบด้วย

 • แบบลงกระดาษแข็งขนาด A4 เพื่อนำเสนอในรูปแบบ presentation paper ประกอบด้วยตราสัญลักษณ์ แนวคิดในการออกแบบ ความหมายของแบบ รูปทรง สี และแรงบันดาลในใจการสร้างสรรค์ โดยนำเสนอภาพตราสัญลักษณ์ 2 ขนาด ได้แก่ ภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 4x4 นิ้ว และขนาด 1x1 นิ้ว และนำเสนอแบบสี และขาวดำ และให้มี 2 ตัวอย่าง นำเสนอภาพตราสัญลักษณ์ไปใช้ในงานจริงบนผลิตภัณฑ์ (mock-up) เช่น เสื้อ หมวก และกระดาษจดหมาย เป็นต้น
 • ส่งไฟล์ .ai (สำหรับ Adobe Illustrator) หรือ .cdr (สำหรับ Corel Draw) โดยให้ create outlines หรือ convert to curves ของข้อความมาด้วย โดยแนบไฟล์หรือลิงก์ของ cloud drive มาที่อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ให้ส่งผลงานเป็นรายบุคคล โดยส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น และสามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัล

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ไม่ได้เกิดจากการลอกเลียนแบบ ดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น รวมทั้งจะต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ

กรอก ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก อีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์ ตามแบบฟอร์มการรับสมัครท้ายประกาศ

>>Link ใบสมัครสำหรับผู้เข้าประกวด<<

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

1. การสื่อความหมายเกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง 45 ปีของการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 • ความสวยงามและครบถ้วนขององค์ประกอบ
 • จดจำง่ายและเด่นชัด
 • สามารถนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ได้

2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง หรือดัดแปลงผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง

4. การตัดสินของ “คณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์” ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการจัดส่งผลงานและการประกวดการตัดสิน

1. เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก โดยวันที่ดังกล่าวต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับผลงาน

2. ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 30 กันยายน 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดการนำส่งผลงานเข้าประกวด

ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ :

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
  วงเล็บมุมซอง “ประกวดตราสัญลักษณ์ 45 ปี”
 • และ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.