A A A

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 


กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสุนาลินี นิโครธานนท์ อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยเภสัชภัณฑ์ทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 เวลา  กิจกรรม
 08.15 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ ห้องประชุมสุนาลินีฯ อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยเภสัชภัณฑ์ทักษิณ
 08.30-09.00 น. คณบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหาร
09.00-09.45 น. แนะนำระบบการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และการเรียนในมหาวิทยาลัย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
09.45-10.15 น. แนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย: ทุนการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา วินัยนักศึกษา และข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.ณัฐธิดา ภัคพยัต 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
10.15-12.00 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษา : คณาจารย์สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (พร้อมรับประทานอาหารว่าง)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. แนะนำการใช้สารสนเทศมหาวิทยาลัย และการใช้หอสมุดคุณหญิงหลงฯ โดย สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (พร้อมรับประทานอาหารว่าง)

หมายเหตุ คณะฯ ได้จัดเตรียมห้องสำหรับพบอาจารย์ที่ปรึกษา : ภ 5201, 5501, 5502, 5503, 1107, 1207, 1307, 1105, 1302, 4106 C, 6401 และ 6402