A A A

กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครอง/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 และ 2 สิงหาคม 2562


กำหนดการโครงการคณะเภสัชศาสตร์พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562

ห้องประชุมสุนาลินี นิโครธานนท์ อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยเภสัชภัณฑ์ทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลา  กิจกรรม
09.00-09.15 น.

ประธานกล่าวเปิดงาน แนะนำคณะผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปรึกษา

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร วรกุล

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

09.15-09.45 น.

แนะนำระบบการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และ การเรียนในมหาวิทยาลัย 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

09.45-10.15 น.

แนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย : ทุนการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา วินัยนักศึกษา และ ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤบดี ผดุงสมบัติ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

10.15-10.30 น.  อาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาเภสัชเคมี พบผู้ปกครอง
10.30-11.00 น.  สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ พบผู้ปกครอง และรับประทานอาหารว่าง

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562

ห้องประชุมสุนาลินี นิโครธานนท์ อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยเภสัชภัณฑ์ทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลา กิจกรรม
08.15 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ ห้องประชุมสุนาลินีฯ อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยเภสัชภัณฑ์ทักษิณ
08.30-09.00 น. คณบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
พร้อมทั้งแนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. และคณะผู้บริหาร
09.00-09.45 น.

แนะนำระบบการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และการเรียนในมหาวิทยาลัย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

09.45-10.15 น. 

แนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย : ทุนการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา วินัยนักศึกษา และ ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤบดี ผดุงสมบัติ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

10.15-10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 น.  พบอาจารย์ที่ปรึกษา : คณาจารย์ภาควิชาเภสัชเคมี
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น.

แนะนำสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

โดย พว.สุมาลี วังธนากร หัวหน้าศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

13.30-14.00 น.

แนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

โดย คุณอังกาบ การกรณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

14.00-14.30 น. 

แนะนำการใช้ห้องสมุด

โดย คุณรตานา ยามาเจริญ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ

14.30-15.00 น. 

แนะนำทุนกู้ยืม กยศ.-กรอ.

โดย หัวหน้างานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนักศึกษา

15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง และกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์

 

หมายเหตุ คณะฯ ได้จัดเตรียมห้องสำหรับพบอาจารย์ที่ปรึกษา : ภ 5201, 1107, 1201, 1207, 1307, 1302
1105 (ห้องประชุม), 4106 C, 5501, 5502 และ 5503