A A A

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเภสัชกรผู้สนใจเข้าฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ประจำปี พ.ศ.2566 


Slide2

Slide3