A A A

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน โครงการศูนย์กลางการบริการสุขภาพสำหรับภูมิภาคอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศห้องบรรยาย 1201 เเละ 1207 จำนวน 2 ชุด วงเงินในการจัดซื้อ 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

  เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 เเละที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 35 เเละหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 0001.26/ว0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางเเละการคำนวณราคา ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอเผยแพร่ราคากลางเเละใบประมาณราคากลาง ดังนี้

Cost Air 1.1

Cost Air 1.2