A A A

 ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 1 เลขที่ 1/2561 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) รายการ เครื่องแยกสารผสมด้วยแรงดันสูง จานวน 1 ชุด ตามเอกสารเเนบ ดังนี้

Notice TOR1_2561

Attach TOR1_2561

TOR 1_2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

หน่วยพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์