A A A

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา 2) คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1/2560 ตามประกาศลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นั้น คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ตามเอกสารเเนบท้าย